Konkurs plastyczny na logo poradni.

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów do wzięcia udziały w konkursie. Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie konkursu.

REGULAMIN KUNKURSU PLASTYCZNEGO NA LOGO  Poradni poMOC w Zabrzu

Organizator

 1. Organizatorami konkursu plastycznego na logo Poradni poMOC jest Poradnia reprezentowana przez Zuzannę Bizuk oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny
  w Paniówkach.
 2. Adres Organizatora:
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44, 44 – 177 Paniówki, tel.: 32 301 15 80, e-mail: sekretariat@zsppaniowki.pl
 4. Poradnia poMOC w Zabrzu, ul. 3-go Maja 25, 41-800 Zabrze, tel.: 791050773,

e-mail: kontakt@poradnia-pomoc.pl

Poradnia poMOC reprezentowana jest przez firmę Zuzanna Bizuk B.A.Z.A mieszczącą się w Paniówkach, ul. Zabrska 12a, 44-177 Paniówki, tel.: 605051941, e-mail: zuzannabizuk@gmail.com

 

Przedmiot konkursu

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu symbolu (logo) dla Poradni poMOC w Zabrzu.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Poradnię do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych.

Cel konkursu

 1. Pozyskanie interesujących realizacji plastycznych uwzględniających charakter
  i przeznaczenie.
 2. Rozbudzanie zdolności artystycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.
 3. Promocja twórczości uczniów ZSP Paniówki w środowisku i odkrywanie talentów.

Warunki konkursu

 1. Pracą konkursową jest projekt logo (barwny lub czarno biały),
 2. Format pracy: A4
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską (ołówek, kredka, akwarela, plakatówka, tusz, grafika komputerowa – praca wykonana za pomocą komputera w technikach grafiki bitmapowej, wektorowej lub 3D itp.).
 4. Z uwagi na przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, aby projekt logo spełniał warunki znaku graficznego możliwego do wydrukowania (regularny kształt, ograniczona ilość kolorów, itp.). Zgłoszoną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora.
 5. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

–  czytelność i łatwość  zapamiętania,

– identyfikacja z placówką (Poradnia poMOC jest placówką psychologiczno – pedagogiczną, niosąca pomoc dorosłym oraz dzieciom i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, czy problemami dydaktycznymi; główna misja brzmi „dajemy MOC”),

– wzbudzanie pozytywnych emocji,

– powinno składać się z logotypu (stylizacji literowej), z elementu  graficznego, będącego symbolem  lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie (zał.3):
  – imię i nazwisko autora,

– wiek autora,

– dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu).

 1. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie plastycznym (zał. nr 1 i zał.2)
 2. Zgoda na udział w konkursie jest jednoznaczna z przyjęciem wszystkich warunków
  o których mowa w regulaminie.

 

Uczestnictwo w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły, bez podziału na kategorie wiekowe.
 2. Projekty mogą być realizowane wyłącznie indywidualnie (dopuszcza się prace grupowe jedynie w przypadku, gdy współautorami pracy jest rodzeństwo).
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem na rzecz Poradni poMOC praw autorskich, majątkowych i praw pokrewnych w tym:
 • wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby,
 • prawa do dokonywania w logo zmian oraz wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej,
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy wszelkimi technikami graficznymi,
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy na nośnikach elektronicznych,
 • publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych
  i zamkniętych,
 • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
 • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
 • publicznego wystawiania (za wyjątkiem osobistego portfolio prezentującego własny dorobek artystyczny).
 1. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie ZSP Paniówki i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Organizacja konkursu

 1. Termin składania prac: 11 grudnia 2020r.
 2. Prace w nieprzekraczalnym terminie należy dostarczyć pod adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44, 44 – 177 Paniówki, wraz z dołączonymi załącznikami.
 3. Wszystkie prace, spełniające warunki konkursu, zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do trzech dni od terminu składania prac, informacja będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz organizatora.

Nagrody i warunki ich przyznania

 1. Komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.
 2. Ponadto przewiduje się wyróżnienie dwóch dodatkowych prac.
 3. Dla zwycięzcy oraz dwóch wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe – bony do sklepu z materiałami plastycznymi w wysokości 150 zł dla zwycięzcy, po 75 zł dla prac wyróżnionych.
 4. Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 • zgodność z tematem i przeznaczeniem,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

Uwagi końcowe

 1. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
 2. Najlepsze prace będą wyeksponowane na (wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora, stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Poradni).
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich eksponowanie i publikowanie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 6. Zgłoszenie pracy w ramach Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L Nr 119).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
  i informacji o Uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach Konkursu.
 8. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników
  (z zastrzeżeniem postanowień części VII pkt.7).
 9. Wszystkie dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.
 10. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
  i akceptuje jego warunki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!