Organizacja szkoły po feriach zimowych!

Od dnia 18 stycznia br. uczniowie klas 4-8 pracują zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość zgodnie z dotychczasowym planem przy użyciu platformy  Microsoft Teams.  

Uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły i  będą pracować stacjonarnie w oparciu o  podane  harmonogramy pracy.

W szkole obowiązują procedury przeciwepidemiczne, na bieżąco aktualizowane o  nowe wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły zostały przesłane do Rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny.  Dodatkowe informację będą na bieżąco przekazywane przez wychowawców  klas.