Warsztaty profilaktyczne „Gwiazda mocy ”

W dniach 14 i 15 grudnia br. uczniowie kl.6 i kl.7 dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gierałtowice uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych realizowanych przez Fundację Wychowania i Profilaktyki im.Filipa Nerii pt. „Gwiazda Mocy”. Celem programu było wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do podjęcia drogi ku realizacji najpiękniejszych i najgłębszych marzeń. W trakcie programu młodzież była zachęcana do wierności mądrym zasadom życiowym i zdobywania umiejętności potrzebnych do wyboru dobrego kierunku w życiu – w tym także umiejętności pomagania innym i proszenia o pomoc, gdy jest się w potrzebie. W trakcie programu młodzież ćwiczyła umiejętność rozróżnienia etycznych i nieetycznych działań oraz umiejętność rozpoznawania prawdy i fałszu. Cele główne programu skupiały się wokół:
• umocnienia poczucia własnej wartości młodzieży oraz pomocy w dostrzeżeniu niedostrzeganych przez nich i otoczenie aspektów pozytywnego potencjału,
• wzbudzenia zapału w dążeniu do stawania się lepszym człowiekiem oraz realizacji pasji i marzeń,
• wzbudzenia przekonania o możliwości wpływu młodzieży 12-13 letniej na własne życie,
• umocnienia roli rodziców i szerszej rodziny w oczach młodzieży,
• zwiększania gotowości korzystania z pomocy i rady nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych.
Gwiazda Mocy to trzyetapowy proces oddziaływania profilaktycznego, w ramach którego przeprowadzone były dwudniowe spotkania z młodzieżą, dwugodzinne szkolenie nauczycieli oraz spotkanie dla rodziców.
Merytoryczny nadzór nad programem sprawuje Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.